Định dạng cột

Định dạng những cột đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của phần đầu cột trong bảng cơ sở dữ liệu, sau đó chọn mục Định dạng cột


Định dạng

Ghi rõ các tùy chọn định dạng về những ô bảng đã chọn.

Canh lề

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.