Bề rộng cột

Sửa đổi chiều rộng của cột hiện tại, hay của những cột đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Cột > Bề rộng

Mở trình đơn ngữ cảnh của phần đầu cột trong bảng cơ sở dữ liệu còn mở, sau đó chọn mục Bề rộng cột


Bạn cũng có khả năng sửa đổi chiều rộng của cột bằng cách kéo đường chia nằm bên cạnh đầu cột.

Bề rộng

Nhập chiều rộng cột bạn muốn dùng.

Tự động điều chỉnh chiều rộng cột dựa vào phông hiện thời.