Bề cao hàng

Sửa đổi chiều cao của hàng hiện tại, hay của những hàng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Hàng > Bề cao

Mở trình đơn ngữ cảnh của phần đầu hàng trong bảng cơ sở dữ liệu còn mở, sau đó chọn mục Bề cao hàng


Bề cao

Nhập chiều cao bạn muốn dùng.

Giá trị mặc định

Adjusts the row height to the size based on the default template. Existing contents may be shown vertically cropped. The height no longer increases automatically when you enter larger contents.