Ra nhóm

Rời khỏi nhóm, vì vậy bạn không còn có khả năng chỉnh sửa lại mỗi đối tượng riêng trong nhóm. Nếu con trỏ nằm trong nhóm lồng nhau, chỉ nhóm lồng nhau bị đóng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Nhóm > Ra nhóm (tài liệu văn bản, bảng tính)

Chọn lệnh Sửa đổi > Ra nhóm (tài liệu vẽ)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Ra nhóm

Biểu tượng

Ra nhóm