Vào nhóm

Mở nhóm đã chọn, để cho bạn chỉnh sửa mỗi đối tượng riêng. Nếu nhóm đã chọn chứa nhóm khác (nhóm lồng nhau), bạn có thể lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ. Câu lệnh này không rã nhóm bền bỉ các đối tượng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Nhóm > Vào nhóm (tài liệu văn bản, bảng tính)

Chọn lệnh Sửa đổi > Vào nhóm (tài liệu vẽ)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Vào nhóm

Biểu tượng

Vào nhóm


Biểu tượng Gợi ý

Để lựa chọn một đối tượng riêng trong nhóm, ấn giữ phím , sau đó nhấn vào đối tượng đó.