Rã nhóm

Ngắt nhóm đã ra các đối tượng riêng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Nhóm > Rã nhóm (tài liệu văn bản, bảng tính)

Chọn lệnh Sửa đổi > Rá nhóm (tài liệu vẽ)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Rã nhóm

Biểu tượng

Rã nhóm


Để ngắt ra các nhóm lồng nhau bên trong nhóm, bạn cần phải lặp lại lệnh này với mỗi nhóm phụ.