Nhóm

Nhóm lại các đối tượng đã chọn, để di chuyển dưới dạng một đối tượng riêng lẻ.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Nhóm > Nhóm lại (tài liệu văn bản, bảng tính)

Chọn lệnh Sửa đổi > Nhóm lại (tài liệu vẽ)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Nhóm > Nhóm lại (đối tượng biểu mẫu)

Biểu tượng

Nhóm lại


Các thuộc tính của mỗi đối tượng vẫn còn được bảo tồn, ngay cả sau khi bạn nhóm lại các đối tượng. Bạn cũng có thể lồng nhau các nhóm: đặt nhóm này bên trong nhóm khác.