Fontwork Dialog (Previous Version)

Chỉnh sửa các hiệu ứng chữ nghệ thuật của đối tượng đã được tạo nhờ hộp thoại Chữ nghệ thuật trước đó.

Biểu tượng Ghi chú

This Fontwork dialog is only available for Fontwork in old Writer text documents that were created prior to OpenOffice.org 2.0. You must first call Tools - Customize to add a menu command or an icon to open this dialog.


Bạn cũng có thể thay đổi hình của đường cơ bản của văn bản để tương ứng với hình nửa vòng tròn, hình cung, hình tròn và đường dạng tự do.

Biểu tượng Canh lề

Hàng đầu chứa các hình đường cơ bản này: Nửa vòng tròn trên, Nửa vòng tròn dưới, Nửa vòng tròn tráiNửa vòng tròn phải.

Hàng giữa chứa các hình đường cơ bản này: Cung trên, Cung dưới, Cung tráiCung phải.

Hàng cuối chứa các hình đường cơ bản này: Tròn mở, Tròn đóng, Tròn đóng 2Trờn mở thẳng đứng. Để làm kết quả đẹp nhất, đối tượng vẽ phải chứa ít nhất hai dòng văn bản.

Removes baseline formatting.

Biểu tượng

Tắt

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline.

Biểu tượng

Xoay

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline and preserves the original vertical alignment of the individual characters.

Biểu tượng

Thắng đứng

Horizontally slants the characters in the text object.

Biểu tượng

Làm xiên nằm ngang

Vertically slants the characters in the text object.

Biểu tượng

Làm xiên theo chiều dọc

Reverses the text flow direction, and flips the text horizontally or vertically. To use this command, you must first apply a different baseline to the text.

Biểu tượng

Hướng

Aligns the text to the left end of the text baseline.

Biểu tượng

Canh lề trái

Centers the text on the text baseline.

Biểu tượng

Giữa

Aligns the text to the right end of the text baseline.

Biểu tượng

Canh lề phải

Resizes the text to fit the length of the text baseline.

Biểu tượng

Tự động co giãn văn bản

Enter the amount of space that you want to leave between the text baseline and the base of the individual characters.

Biểu tượng

Khoảng cách

Enter the amount of space to leave between the beginning of the text baseline, and the beginning of the text.

Biểu tượng

Thụt lề

Shows or hides the text baseline, or the edges of the selected object.

Biểu tượng

Đường viền

Shows or hides the borders of the individual characters in the text.

Biểu tượng

Đường viền văn bản

Removes the shadow effects that you applied to the text.

Biểu tượng

Không bóng

Adds a shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Biểu tượng

Thẳng đứng

Adds a slant shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Biểu tượng

Làm xiên

Khoảng cách theo chiều ngang

Enter the horizontal distance between the text characters and the edge of the shadow.

Biểu tượng

Khoảng cách X

Khoảng cách theo chiều dọc

Enter the vertical distance between the text characters and the edge of the shadow.

Biểu tượng

Khoang cách Y

Màu bóng

Select a color for the text shadow.