Vào khung

Thả neo mục đã chọn vào khung giới hạn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Thả neo > Vào khung