Vào ô

Thả mục đã chọn vào ô bảng. Biểu tượng neo được hiển thị ở góc trên bên trái ô.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Thả neo > Vào ô