Vào đoạn văn

Thả neo mục đã chọn vào đoạn văn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Thả neo > Vào đoạn văn


Biểu tượng neo được hiển thị trong lề bên trái trang, ở đầu đoạn văn.