Vào trang

Thả neo mục đã chọn vào trang hiện tại.

Mục đã thả neo sẽ còn lại trên trang hiện thời, thậm chí nếu bạn chèn hay xoá văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Thả neo > Vào trang


Biểu tượng neo được hiển thị ở góc trên bên trái trang.