Thả neo

Đặt các tùy chọn về chức năng thả neo cho đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Thả neo

Mở thanh công cụ Thiết kế Biểu mẫu, sau đó nhấn vào

Biểu tượng

Đổi neo


Cho phép bạn chuyển đổi giữa các tùy chọn thả neo.

Vào trang

Thả neo mục đã chọn vào trang hiện tại.