Về nền

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống bên dưới văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp đạt > Xuống dưới

Biểu tượng

Xuống dưới