Tới cận cảnh

Nâng đối tượng đã chọn lên bên trên văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp đạt > Lên trên

Biểu tượng

Lên trên