Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp đặt > Hạ xuống dưới (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt > Hạ xuống dưới (LibreOffice Draw)

Shift++dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Sắp đặt > Ha xuống dưới (LibreOffice Impress)

Biểu tượng

Hạ xuống dưới