Hạ thấp

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống một cấp, gần hơn cuối đống.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp đặt > Hạ xuống (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt > Hạ xuống (LibreOffice Draw)

+dấu trừ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Sắp đặt > Hạ xuống (LibreOffice Impress)

Biểu tượng

Hạ xuống