Nâng lên

Nâng đối tượng đã chọn lên một cấp, gần hơn đầu đống.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp đặt > Nâng lên (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt > Nâng lên (LibreOffice Draw)

+dấu cộng (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Sắp đặt > Nâng lên (LibreOffice Impress)

Biểu tượng

Nâng lên