Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp đặt > Nâng lên trên (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp đặt > Nâng lên trên (LibreOffice Draw)

Shift++ Dấu cộng (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Sắp đặt > Nâng lên trên (LibreOffice Impress)

Biểu tượng

Nâng lên trên