Theo chiều ngang

Lật những đối tượng đã chọn từ trái sang phải.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa đổi > Lật > Theo chiều ngang (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image, and then click the Image tab

Chọn lệnh Định dạng > Lật > Theo chiều ngang

Nhấn-phải vào đối tượng đã chọn, sau đó chọn mục Lật > Theo chiều ngang (LibreOffice Impress)