Theo chiều dọc

Lật những đối tượng đã chọn theo chiều dọc, từ trên xuống dưới.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa đổi > Lật > Theo chiều dọc (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image - Image tab

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Lật > Theo chiều dọc (tài liệu trình diễn)