Lật

Lật đối tượng đã chọn theo chiều ngang hay dọc.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa đổi > Lật (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image - Image tab

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Lật (tài liệu trình diễn)


Theo chiều dọc

Lật những đối tượng đã chọn theo chiều dọc, từ trên xuống dưới.

Theo chiều ngang

Lật những đối tượng đã chọn từ trái sang phải.