Xoay

Xoay đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Định dạng > Vị trí và Kích cỡ > Xoay

Biểu tượng

Xoay


Điểm quay

Đối tượng đã chọn thì được xoay vòng quanh một điểm quay bạn ghi rõ. ĐIểm quay mặc định là trung tâm của đối tượng.

Biểu tượng Ghi chú

Đặt điểm quay ở vị trí quá ngoài các viền của đối tượng thì có thể xoay đối tượng ra ngoài trang.


Vị trí X

Nhập khoảng cách theo chiều ngang từ cạnh bên trái của trang đến điểm quay..

Vị trí Y

Nhập khoảng cách theo chiều dọc từ cạnh bên trên của trang đến điểm quay..

Mặc định

Nhấn vào vị trí ở đó bạn muốn đặt điểm quay.

Góc xoay

Ghi rõ số độ theo đó cần xoay đối tượng đã chọn, hoặc nhấn vào lưới xoay.

Góc

Nhập số độ theo đó cần xoay đối tượng đã chọn.

Mặc định

Nhấn vào để ghi rõ góc xoay theo bội số cho 45 độ.