Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Vị trí và Kích cỡ


Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về hay di chuyển đối tượng đã chọn.

Xoay

Xoay đối tượng đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.