Ảnh bitmap

Chọn một ảnh bitmap cần dùng làm mẫu tô đầy, hoặc tạo một mẫu điểm ảnh mới. Bạn cũng có thể nhập khẩu ảnh mảng, và lưu hay nạp danh sách các ảnh bitmap.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area - Bitmaps tab


Sửa hình mẫu

Dùng chức năng này để tạo một mẫu bitmap 8×8 màu đôi đơn giản.

Lưới

Để hiệu lực chức năng này, chọn ảnh bitmapTrắng (Blank) trong danh sách ảnh bitmap.

Nhập

Tìm ảnh bitmap cần nhập khẩu, sau đó nhấn vào nút Mở. Ảnh bitmap nhập vào được thêm vào danh sách các ảnh bitmap sẵn sàng.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.