Lưới đan

Đặt các thuộc tính về một mẫu lưới đan, hoặc lưu và nạp danh sách lưới đan.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area - Hatching tab


Thuộc tính

Xác định hay sửa đổi một mẫu lưới đan.

Giãn cách

Nhập khoảng cách bạn muốn thấy giữa hai đường trong lưới đan.

Góc

Nhập góc xoay cho các đường lưới đan, hoặc nhấn vào một vị trí trên lưới góc.

Kiểu đường

Chọn kiểu đường lưới đan bạn muốn dùng.

Màu đường

Chọn màu của đường lưới đan.

Danh sách lưới đan

Lists the available hatching patterns. You can also modify or create your own hatching pattern.

Thêm

Thêm vào danh sách hiện thời một mẫu lưới đan riêng. Xác định các thuộc tính về mẫu lưới đan, rồi nhấn vào nút này.

Sửa

Áp dụng cho mẫu lưới đan đã chọn các thuộc tính lưới đan hiện thời. Bạn cũng có thể lưu mẫu dưới tên khác.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.