Dải màu

Đặt các thuộc tính về dải màu, hoặc lưu và nạp danh sách các dải màu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area - Gradients tab


Kiểu

Chọn kiểu dải màu bạn muốn tạo hay áp dụng.

Tâm X

Nhập khoảng dịch theo chiều ngang cho dải màu, mà 0% tương ứng với vị trí hiện thời theo chiều ngang của màu điểm cuối trong dải màu. Màu điểm cuối là màu được chọn trong hộp Đến.

Tâm Y

Nhập khoảng dịch theo chiều ngang cho dải màu, mà 0% tương ứng với vị trí hiện thời theo chiều dọc của màu điểm cuối trong dải màu. Màu điểm cuối là màu được chọn trong hộp Đến.

Góc

Nhập góc xoay cho dải màu đã chọn.

Viền

Nhập giá trị theo đó bạn muốn điều chỉnh vùng của màu điểm cuối trong dải màu. Màu điểm cuối là màu được chọn trong hộp Đến.

Từ

Chọn màu cho điểm bắt đầu dải màu.

Nhập vào hộp Từ cường độ cho màu, mà 0% tương ứng với màu đen, và 100% tương ứng với màu đã chọn.

Đến

Chọn màu cho điểm kết thúc dải màu.

Nhập vào hộp Đến cường độ cho màu, mà 0% tương ứng với màu đen, và 100% tương ứng với màu đã chọn.

Thêm

Thêm vào danh sách hiện thời một dải màu riêng. Ghi rõ các thuộc tính về dải màu, sau đó nhấn vào nút này.

Sửa

Áp dụng cho dải màu đã chọn các thuộc tính dải màu hiện thời. Bạn cũng có thể lưu lại dải màu dưới tên khác.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.