Vùng

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Vùng

Trên thanh Đường và Tô đầy, nhấn vào

Biểu tượng

Vùng


Vùng

Đặt các tùy chọn tô đầy cho đối tượng vẽ đã chọn.

Bóng

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.