1,5 dòng

Đặt khoảng cách dòng của đoạn văn hiện tại thành 1,5 dòng.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Giãn cách dòng > 1,5 dòng


Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1,5