Distribute Rows Equally

Điều chỉnh chiều cao của hàng được chọn theo chiều cao lớn nhất trong số các hàng đó.

Để truy cập lệnh này...

Mở thanh công cụ Tối ưu từ thanh Bảng, nhấn

Biểu tượng

Phân phối đều các hàng