Gạch dưới

Gạch dưới, hay gỡ bỏ gạch dưới chuỗi đã chọn.

Nếu con trỏ không phải bên trong từ, hành động này gạch dưới chuỗi bạn gõ vào.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Kiểu dáng > Gạch dưới

Biểu tượng

Gạch dưới