Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Canh lề > Phải (chức năng vẽ)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Canh lề > Phải

Biểu tượng

Canh lề phải