Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Canh lề > Trái (chức năng vẽ)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Canh lề > Trái

Biểu tượng

Canh lề trái