Chỉnh canh (Đối tượng Văn bản)

Đặt các tùy chọn chỉnh canh cho vùng chọn hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Sắp hàng (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Chọn lệnh Sửa đổi > Sắp hàng (các đối tượng đã chọn) (LibreOffice Draw)

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn mục Sắp hàng (các đối tượng đã chọn) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Canh đều

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái và bên phải của trang. Bạn cũng có thể ghi rõ các tùy chọn chỉnh canh cho dòng cuối cùng của đoạn văn, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Canh lề.