Canh lề dưới

Chỉnh canh theo chiều dọc các cạnh bên dưới của các đối tượng đã chọn. Nếu chỉ chọn một đối tượng trong Draw hay Impress thì cạnh bên dưới của được được chỉnh canh theo lề bên dưới của trang.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Canh lề > Dưới (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Chọn lệnh Sửa đổi > Canh lề > Dưới (các đối tượng đã chọn) (LibreOffice Draw)

Trên thanh công cụ Canh lề (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), nhấn vào

Biểu tượng

Dưới


Các đối tượng được chỉnh canh theo cạnh bên dưới của đối tượng dưới cùng trong vùng chọn. To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.