Chân trang

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Bạn cũng có thể thêm vào phần chân trang các viền hay nền tô đầy.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Chân trang

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab


Muốn kéo dài phần chân trang qua lề trang thì chèn khung vào chân trang.

Chân trang

Đặt các thuộc tính về phần chân trang.

Hiện chân trang

Adds a footer to the current page style.

Cùng nội dung bên trái/phải

Even and odd pages share the same content.

Same content on first page

First and even/odd pages share the same content.

Lề trái

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

Lề phải

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

Giãn cách

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

Giãn cách động

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

Bề cao

Enter the height you want for the footer.

Bề cao tự động vừa

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.

Nhiều

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.