Đầu trang

Thêm vào kiểu dáng trang hiện thời một phần đầu trang. Đầu trang là một vùng trong lề bên trên trang, vào đó bạn có thể thêm văn bản hay ảnh.

Bạn cũng có thể thêm vào đầu trang viền hay nền đã tô đầy.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Đầu trang

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Header tab


Muốn kéo dài phần đầu trang qua lề trang thì chèn một khung vào đầu trang.

Đầu trang

Đặt các thuộc tính về đầu trang.

Hiện đầu trang

Adds a header to the current page style.

Cùng nội dung bên trái/phải

Even and odd pages share the same content.

Same content on first page

First and even/odd pages share the same content.

Lề trái

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trái của trang và cạnh bên trái của phần đầu trang.

Lề phải

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên phải của trang và cạnh bên phải của phần đầu trang.

Giãn cách

Nhập khoảng cách cần bảo tồn giữa cạnh bên dưới của phần đầu trang và cạnh bên trên của văn bản tài liệu.

Giãn cách động

Có quyền cao hơn thiết lập Giãn cách, và cho phép bạn mở rộng vào vùng giữa phần đầu trang và văn bản tài liệu.

Bề cao

Nhập chiều cao bạn muốn đặt cho phần đầu trang.

Bề cao tự động vừa

Tự động điều chỉnh chiều cao của phần đầu trang để vừa nội dung bạn nhập.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.

Nhiều

Xác định cho phần đầu trang một viền, màu nền hay mẫu nền.