Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Bộ tổ chức

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab


Tên

Hiển thị tên của kiểu dáng đã chọn. Nếu bạn đang tạo hay sửa đổi một kiểu dáng riêng, nhập tên cho nó. Tuy nhiên, không thể thay đổi tên của kiểu dáng đã xác định sẵn.

Kiểu dáng sau

Chọn một kiểu dáng đã tồn tại mà nên theo kiểu dáng hiện thời trong tài liệu. Đối với kiểu dáng đoạn văn, kiểu dáng kế tiếp được áp dụng cho đoạn văn được tạo khi bạn bấm phím Enter. Đối với đoạn văn trang, kiểu dáng kế tiếp được áp dụng khi một trang mới được tạo.

Liên kết với

Chọn một kiểu dáng đã tồn tại vào đó bạn muốn dựa kiểu dáng mới, hoặc không chọn gì để xác định kiểu dáng riêng.

Loại

Hiển thị phân loại cho kiểu dáng hiện thời. Nếu bạn đang tạo hay sửa đổi một kiểu dáng mới, chọn mục « Kiểu dáng riêng » trong danh sách.

Biểu tượng Ghi chú

Không thể thay đổi phân loại cho kiểu dáng đã xác định sẵn.


Chứa

Diễn tả các định dạng thích hợp dùng trong kiểu dáng hiện thời.

Gán phím tắt

Mở trang thẻ Công cụ > Đặc chế > Bàn phím trên đó bạn có thể gán một phím tắt cho kiểu dáng hiện thời.