Canh lề

Đặt cách chỉnh canh đoạn văn tương đối so với các lề của trang.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > (thẻ) Sắp hàng

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab


Canh lề

Đặt các tùy chọn canh lề cho đoạn văn hiện tại.

Trái

Chỉnh canhđoạn văn theo lề bên trái. Cũng hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á thì tùy chọn này có tên « Trái/Trên ».

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Canh lề trái

Phải

Chỉnh canh đoạn văn theo lề bên phải. Cũng hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á thì tùy chọn này có tên « Phải/Trên ».

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Canh lề phải

Giữa

Đặt nội dung của đoạn văn vào giữa trang.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Canh đều

Chỉnh canh đoạn văn theo lề bên trái và bên phải trang.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Canh đều

Thuộc tính

Hướng văn bản

Ghi rõ hướng văn bản cho đoạn văn cũng dùng bố trí văn bản phức tạp (CTL). Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần phải hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.