Nền

Đặt màu hay ảnh làm nền.

Bạn có khả năng ghi rõ nền cho các

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > (thẻ) Nền

Chọn lệnh Định dạng > Ký tự > (thẻ) Nền

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Nền

Choose Format - Frame and Object - Properties - Area tab

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Nền

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (nút) Nhiều

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (nút) Nhiều

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Background tab

Chọn lệnh Chèn/Sửa > Phần > (thẻ) Nền


Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Dạng

Chọn kiểu nền cần áp dụng.

Dùng Màu Làm Nền

Nền màu

Click the color that you want to use as a background. To remove a background color, click No Fill.

Biểu tượng

Highlight Color

Biểu tượng

Màu nền

Áp dụng màu tô sáng hiện thời vào nền của vùng chọn văn bản. Chưa chọn văn bản thì nhấn vào biểu tượng Tô sáng, chọn vùng văn bản bạn muốn tô sáng, sau đó nhấn lần nữa vào biểu tượng Tô sáng. Để thay đổi màu tô sáng, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Tô sáng, sau đó chọn màu đã muốn.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.

Dùng Ảnh Làm Nền

Tập tin

Chức thông tin về tập tin đồ họa.

Hiển thị trường

Hiển thị đường dẫn đến tập tin đồ họa.

Liên kết

Liên kết đến hay nhúng tập tin đồ họa trong tập tin hiện tại.

Xem thử

Hiển thị hay ẩn ô xem thử đồ họa đã chọn.

Duyệt

Tìm tập tin đồ họa bạn muốn dùng làm nền, sau đó nhấn vào nút Mở.

Kiểu

Ghi rõ bạn muốn hiển thị ảnh nền như thế nào.

Vị trí

Bật tùy chọn này, sau đó nhấn vào một nơi nào đó trong lưới vị trí.

Vùng

Kéo giãn đồ họa để chiếm toàn nền của đối tượng đã chọn.

Xếp lát

Lặp lại hiển thị ảnh đến khi nó trải ra toàn nền của đối tượng đã chọn.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.