Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

Để truy cập lệnh này...

(tất cả các tùy chọn chỉ hoạt động trong Writer hay Calc)

Chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > (thẻ) Viền

Choose Format - Image - Properties - Borders tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (thẻ) Viền

Chọn lệnh Định dạng > Ký tự > (thẻ) Phông

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Borders tab

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (nút) Nhiều

Chọn lệnh Định dạng > Trang > (nút) Nhiều


Bố trí đường

Select a predefined border style to apply.

Trong bảng hay bảng tính, bạn cũng có thể thêm hay gỡ bỏ viền đã xác định sẵn. Hãy dùng biểu tượng Viền trên thanh Bảng.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Viền

Đường

Nhấn vào kiểu dáng viền bạn muốn áp dụng. Kiểu dáng này được áp dụng cho những viền được chọn trong ô xem thử.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Kiểu dáng đường

Chọn màu đường bạn muốn dùng cho các viền đã chọn.

Padding

Ghi rõ khoảng cách bạn muốn để lại giữa viền và nội dung của vùng chọn.

Trái

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa viền bên trái và nội dung của vùng chọn.

Phải

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa viền bên phải và nội dung của vùng chọn.

Trên

Nhập khoảng cách bạn muốn thấy giữa viền bên trên và nội dung của vùng chọn.

Dưới

Nhập khoảng cách bạn muốn thấy giữa viền bên dưới và nội dung của vùng chọn.

Đồng bộ hoá

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Kiểu bóng

Bạn cũng có thể áp dụng cho viền hiệu ứng đổ bóng. Để thu được kết quả đẹp nhất, chỉ áp dụng hiệu ứng này khi cả bốn viền hiện rõ.

Biểu tượng Ghi chú

Đồ họa hay đối tượng đã thả neo vào khung trong tài liệu thì không thể vượt quá kích cỡ của khung. Nếu bạn đổ bóng từ các viền của một đối tượng chiếm toàn khung, kích cỡ của đối tượng bị giảm để hiển thị bóng đổ.


Vị trí

Click a shadow style for the selected borders.

Khoảng cách

Nhập bề rộng của bóng.

Màu

Chọn một màu cho bóng.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/border_character.xhp#border_character not found).