Thụt lề và Giãn cách

Đặt các tùy chọn thụt lề và khoảng cách cho đoạn văn.

Biểu tượng Ghi chú

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > (thẻ) Thụt lề và Giãn cách

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab


Thụt lề

Ghi rõ khoảng cách cần để lại giữa lề bên trái/phải và đoạn văn.

Đằng trước văn bản

Nhập khoảng cách cần hiển thị giữa lề trang và đoạn văn. Muốn thấy đoạn văn kéo dài qua lề trang thì nhập con số âm. Bằng ngôn ngữ viết từ bên trái qua bên phải (LTR), cạnh bên trái của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên trái trang. Bằng ngôn ngữ viết từ bên phải qua bên trái (RTL), cạnh bên phải của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên phải trang.

Đằng sau văn bản

Nhập khoảng cách cần hiển thị giữa lề trang và đoạn văn. Muốn thấy đoạn văn kéo dài qua lề trang thì nhập con số âm. Bằng ngôn ngữ viết từ bên trái qua bên phải (LTR), cạnh bên phải của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên phải trang. Bằng ngôn ngữ viết từ bên phải qua bên trái (RTL), cạnh bên trái của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên trái trang.

Dòng đầu

Indents the first line of a paragraph by the amount that you enter. To create a hanging indent enter a positive value for "Before text" and a negative value for "First line". To indent the first line of a paragraph that uses numbering or bullets, choose "Format - Bullets and Numbering - Position".

Giãn cách

Ghi rõ khoảng cách cần để lại giữa các đoạn văn đã chọn.

Bên trên đoạn văn

Nhập khoảng cách bạn muốn để lạ bên trên mỗi đoạn văn đã chọn

Bên dưới đoạn văn

Nhập khoảng cách bạn muốn để lạ bên dưới mỗi đoạn văn đã chọn.

Don't add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

Giãn cách dòng

Nhập khoảng cách bạn muốn để lạ giữa hai dòng văn bản trong đoạn văn.

Đơn

Áp dụng khoảng cách dòng đơn cho đoạn văn hiện tại.

1,5 dòng

Đặt khoảng cách giữa hai dòng thành 1.5 dòng.

Đôi

Đặt khoảng cách giữa hai dòng thành 2 dòng.

Tỷ lệ

Bật tùy chọn này, sau đó nhập vào hộp này một giá trị phân trăm (100% tương ứng với khoảng cách dòng đơn).

Ít nhất

Đặt khoảng cách dòng tối thiểu thành giá trị bạn nhập vào hộp.

Biểu tượng Gợi ý

Nếu bạn dùng các kích cỡ phông khác nhau trong cùng đoạn văn, khoảng cách dòng được điều chỉnh tự động thành kích cỡ phông lớn nhất được dùng. Nếu bạn thích dùng khoảng cách dòng trùng qua văn bản, ghi rõ trong hộp Ít nhất một giá trị tương ứng với kích cỡ phông lớn nhất.


Dẫn tới

Đặt chiều cao của khoảng cách thẳng đứng được chèn vào giữa hai dòng.

theo

Nhập giá trị cần dùng cho khoảng cách dòng.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.