Đoạn văn

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn

Trên thanh Định dạng Văn bản (khi con trỏ nằm trong đối tượng), nhấn vào

Icon

Đoạn văn


Thụt lề và Giãn cách

Đặt các tùy chọn thụt lề và khoảng cách cho đoạn văn.

Canh lề

Đặt cách chỉnh canh đoạn văn tương đối so với các lề của trang.

Tab

Đặt vị trí của cột tab trong đoạn văn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.