Kiểu in Châu Á

Đặt các tùy chọn kiểu in về những ô bảng hay đoạn văn trong tài liệu bằng ngôn ngữ Châu Á. Để hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á, chọn mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Ngôn ngữ, rồi đánh dấu trong hộp Bật trong vùng Hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á. Tuy nhiên, các tùy chọn kiểu in Châu Á bị bỏ qua trong tài liệu HTML.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Ký tự > (thẻ) Kiểu in Châu Á (không phải trong mã HTML)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Typography tab


Ngắt dòng

Đặt các tùy chọn về chỗ ngắt dòng trong tài liệu bằng ngôn ngữ Châu Á.

Áp dụng danh sách ký tự cấm cho đầu và cuối dòng

Prevents the characters in the list from starting or ending a line. The characters are relocated to either the previous or the next line. To edit the list of restricted characters, choose - Language Settings - Asian Layout.

Cho phép chấm câu treo

Ngăn cản dấu phẩy hay dấu chấm ngắt dòng (bắt đầu dòng kế tiếp). Thay vào đó, ký tự như vậy được thêm vào dòng, ngay cả vào lề trang.

Apply spacing between Asian and non-Asian text

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.