Số / Định dạng

Ghi rõ các tùy chọn định dạng về những ô bảng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của phần đầu cột trong bảng cơ sở dữ liệu còn mở, sau đó chọn mục Định dạng cột > Định dạng

Chọn lệnh Định dạng > Trục > Trục Y > (thẻ) Số (tài liệu đồ thị)

Cũng như hộp thoại Định dạng số cho bảng và trường trong tài liệu văn bản: chọn lệnh Định dạng > Định dạng số, hoặc chọn Chèn > Trường > Khác > (thẻ) Biến rồi chọn mục « Định dạng thêm » trong danh sách các Định dạng.


Loại

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Định dạng

Select how you want the contents of the selected cell(s) to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format Code box.

Hộp liệt kê phân loại tiền tệ

Select a currency, and then scroll to the top of the Format list to view the formatting options for the currency.

Biểu tượng Ghi chú

Mã định dạng cho tiền tề theo dạng « [$xxx-nnn] », mà « xxx » là ký hiệu tiền tệ, và « nnn » là mã quốc gia. Một số ký hiệu ngân hàng đặc biệt (v.d. EUR cho đồng Âu Euro €) không cần thiết mã quốc gia riêng. Định dạng tiền tệ không phụ thuộc vào ngôn ngữ bạn chọn trong hộp Ngôn ngữ.


Ngôn ngữ

Specifies the language setting for the selected . With the language set to Automatic, LibreOffice automatically applies the number formats associated with the system default language. Select any language to fix the settings for the selected .

Thiết lập ngôn ngữ này đảm bảo rằng các định dạng ngày tháng và tiền tệ vẫn còn được bảo tồn, ngay cả khi tài liệu được mở dưới một hệ điều hành dùng thiết lập ngôn ngữ mặc định khác.

Định dạng nguồn

Uses the same number format as the cells containing the data for the chart.

Tùy chọn

Ghi rõ các tùy chọn về định dạng đã chọn.

Lần số

Enter the number of decimal places that you want to display.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

Số không đi trước

Enter the maximum number of zeroes to display in front of the decimal point.

Số âm màu đỏ

Changes the font color of negative numbers to red.

Dung dấu tách phần nghìn

Inserts a separator between thousands. The type of separator that is used depends on your language settings.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Mã định dạng

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

Thêm

Adds the number format code that you entered to the user-defined category.

Xoá

Deletes the selected number format. The changes are effective after you restart LibreOffice.

Sửa chú thích

Adds a comment to the selected number format.

Đường tên

Enter a comment for the selected number format, and then click outside this box.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.