Hiệu ứng Phông

Specify the font effects that you want to use.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Ký tự > (thẻ) Hiệu ứng phông

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab


Các thay đổi được áp dụng cho vùng chọn hiện tại, cho nguyên từ chứa con trỏ, hay cho chuỗi mới bạn gõ vào.

Màu phông

Đặt màu cho đoạn văn đã chọn. Bật tùy chọn Tự động thì màu văn bản được đặt thành màu đen cho nền nhạt, và thành màu trắng cho nền tối.

Biểu tượng Cảnh báo

The text color is ignored on screen, if the Use automatic font color for screen display check box is selected in - LibreOffice - Accessibility.


Khắc nổi

Chọn một hiệu ứng khắc nổi cần áp dụng cho đoạn văn đã chọn. Hiệu ứng đắp nổi làm cho các ký tự hình như chúng đã được nâng lên phía trước trang. Hiệu ứng khắc làm cho các ký tự hình như chúng đã được ấn vào trang.

Nét ngoài

Displays the outline of the selected characters. This effect does not work with every font.

Bóng

Adds a shadow that casts below and to the right of the selected characters.

Gạch trên

Chọn kiểu gạch trên bạn muốn áp dụng. Để áp dụng gạch trên cho riêng từ, chọn mỗi từ riêng box.

Màu gạch trên

Chọn màu của đường lưới đan.

Gạch đè

Select a strikethrough style for the selected text.

Biểu tượng Ghi chú

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Gạch chân

Chọn kiểu gạch trên bạn muốn áp dụng. Để áp dụng gạch trên cho riêng từ, chọn mỗi từ riêng box.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn áp dụng gạch dưới chỉ cho chỉ số trên, gạch dưới được nâng lên cấp của chỉ số. Nếu chỉ số trên nằm trong từ có chữ bình thường thì gạch dưới sẽ được giữ nguyên.


Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Gạch dưới

Màu gạch chân

Chọn màu của đường lưới đan.

Mỗi từ riêng

Applies the selected effect only to words and ignores spaces.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Dấu nhấn mạnh

Select a character to display over or below the entire length of the selected text.

Vị trí

Specify where to display the emphasis marks.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.