Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Ký tự > (thẻ) Phông

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

Mở trình đơn ngữ cảnh của phần đầu hàng trên bảng cơ sở dữ liệu, sau đó chọn mục Định dạng bảng > (thẻ) Phông

Chọn lệnh Định dạng > Tựa đề > (thẻ) Ký tự (tài liệu đồ thị)

Chọn lệnh Định dạng > Chú giải > (thẻ) Ký tự (tài liệu đồ thị)

Chọn lệnh Định dạng > Trục > (thẻ) Ký tự (tài liệu đồ thị)


Các thay đổi được áp dụng cho vùng chọn hiện tại, cho nguyên từ chứa con trỏ, hay cho chuỗi mới bạn gõ vào.

Phụ thuộc vào thiết lập ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi định dạng cho những kiểu phông này:

Biểu tượng Ghi chú

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Language Settings - Languages, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Font dialog

Phông

Enter the name of an installed font that you want to use, or select a font from the list.

Bạn cũng có thể thấy tên của mỗi phông được hiển thị theo phông đó, nếu bạn bật mục Xem thử trong danh sách phông trong tùy thích Công cụ > Tùy chọn > LibreOffice > Xem.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

Tên phông

Mặt chữ

Chọn kiểu dải màu bạn muốn tạo hay áp dụng.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Biểu tượng

In đậm

Biểu tượng

In nghiêng

Kích cỡ

Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values.

Nếu bạn đang tạo một Kiểu dáng dựa vào Kiểu dáng khác, bạn cũng có thể nhập giá trị phần trăm hay giá trị điểm (v.d. -2pt hay +5pt).

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Ngôn ngữ

Sets the language that the spellchecker uses for the selected text or the text that you type. Available language modules have a check mark in front of them.

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

Biểu tượng Cảnh báo

Chức năng kiểm tra chính tả cho ngôn ngữ đã chọn chỉ chạy được khi bạn đã cài đặt mô-đun ngôn ngữ tương ứng.Ngôn ngữ có chức năng kiểm tra chính tả hoạt động thì mục nhập ngôn ngữ có dấu kiểm phía trước.


Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.