Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Ký tự

Trên thanh Định dạng Văn bản (khi con trỏ nằm trong đối tượng), nhấn vào

Icon

Ký tự


Phông

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.