Công thức

Inserts a formula into the current document.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Đối tượng > Công thức

Mở thanh công cụ Chèn, sau đó nhấn vào

Biểu tượng

Công thức