Đối tượng

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Đối tượng


Công thức

Inserts a formula into the current document.

Đối tượng OLE

Chèn vào tài liệu một đối tượng OLE. Đối tượng OLE này được chèn dạng liên kết hay đối tượng nhúng.